งานสภาวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ
    

1. ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการปี พ.ศ. 2564

การประชุมครั้งที่

วันประชุมสภาวิชาการ

วันประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองวาระการประชุมสภาวิชาการ

กำหนดการส่งเอกสาร

ส่งต้นเรื่อง/วาระให้เลขานุการสภาวิชาการ

ส่งแฟ้มวาระการประชุมให้กรรมการและนำวาระขึ้นระบบ e-meeting

1/2564

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 

อังคารที่ 19 มกราคม 

อังคารที่  12 มกราคม 

จันทร์ที่ 25 มกราคม 

2/2564

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์

อังคารที่ 16 กุมภาพันธ์

อังคารที่  9  กุมภาพันธ์

จันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์

3/2564

พฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 

อังคารที่ 16 มีนาคม 

อังคารที่  9  มีนาคม 

จันทร์ที่ 22 มีนาคม 

4/2564

พฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 

อังคารที่ 20 เมษายน 

จันทร์ที่   12 เมษายน 

จันทร์ที่ 26 เมษายน 

5/2564

พฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 

พฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 

อังคารที่ 11 พฤษภาคม 

จันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 

6/2564

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 

ศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 

อังคารที่  8 มิถุนายน 

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 

7/2564

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 

อังคารที่ 20 กรกฎาคม 

จันทร์ที่  12 กรกฎาคม 

ศุกร์ที่   23 กรกฎาคม 

8/2564

พฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 

อังคารที่ 17 สิงหาคม 

อังคารที่  10 สิงหาคม 

จันทร์ที่ 23 สิงหาคม 

9/2564

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 

อังคารที่ 14 กันยายน 

อังคารที่  7  กันยายน 

จันทร์ที่ 20 กันยายน 

10/2564

พฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 

อังคารที่ 19 ตุลาคม 

อังคารที่  12 ตุลาคม 

ศุกร์ที่   22 ตุลาคม 

11/2564

พฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน

อังคารที่ 16 พฤศจิกายน

อังคารที่  9  พฤศจิกายน

จันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน

12/2564

พฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม

อังคารที่ 14 ธันวาคม

อังคารที่  7  ธันวาคม

จันทร์ที่ 20 ธันวาคม

 ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการเสนอวาระสภาวิชาการ <<download>>
แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ พร้อมตัวอย่างวาระนำ <<download>>

เอกสารประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำวาระการประชุมสภาวิชาการ <<download>>

หมายเหตุ กำหนดเวลาประชุม 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร

2. กำหนดจำนวนวันต่าง ๆ ตามแนวทางที่ถือปฏิบัติอยู่ ดังนี้


รายละเอียดการดำเนินงาน กำหนดจำนวนวัน
1. ส่งแฟ้มเอกสารวาระการประชุม/นำขึ้นระบบ e-meeting เพื่อให้กรรมการศึกษาล่วงหน้า ภายใน 4 วันทำการ ก่อนวันประชุม
2. แจ้งมติด่วนไปยังต้นเรื่อง ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันประชุม
3. จัดทำรายงานการประชุมและส่งให้กรรมการพิจารณารับรองรายงาน ภายใน 10 วันทำการ หลังจากวันประชุม

3.  เป้าหมายร้อยละของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุมสภาวิชาการ กำหนดร้อยละ 70

ปรับปรุงข้อมูล ณ 2021-06-25

....