งานมาตรฐานหลักสูตร ส่วนส่งเสริมวิชาการ

รูปแบบการจัดทำหลักสูตรของ มทส. (มคอ. 2-7)
New
รูปแบบการจัดทำหลักสูตรของ มทส. (มคอ.) Update 20 ก.ค. 2566
ไฟล์ DOC.
รูปแบบการจัดทำหลักสูตรของ มทส. : SUT PF2 ระดับปริญญาตรี
รูปแบบการจัดทำหลักสูตรของ มทส. : SUT PF2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
รูปแบบการจัดทำหลักสูตรของ มทส. : SUT PF3
รูปแบบการจัดทำหลักสูตรของ มทส. : SUT PF4
รูปแบบการจัดทำหลักสูตรของ มทส. : SUT PF5
รูปแบบการจัดทำหลักสูตรของ มทส. : SUT PF6

ไฟล์ PDF.
รูปแบบการจัดทำหลักสูตรของ มทส. : SUT PF2 ระดับปริญญาตรี
รูปแบบการจัดทำหลักสูตรของ มทส. : SUT PF2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
รูปแบบการจัดทำหลักสูตรของ มทส. : SUT PF3
รูปแบบการจัดทำหลักสูตรของ มทส. : SUT PF4
รูปแบบการจัดทำหลักสูตรของ มทส. : SUT PF5
รูปแบบการจัดทำหลักสูตรของ มทส. : SUT PF6


แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ไฟล์ DOC.
ไฟล์ PDF.

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรัชญาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สรุปจำนวนหน่วยกิตในการจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์ 2558 สป.อว.
การเตรียมการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดทำหลักสูตรใหม่ เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป
แนวปฏิบัติการปรับรูปแบบเล่มหลักสูตร (มคอ.2) เฉพาะหมวดที่ 4 และขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง
แนวปฏิบัติในการจัดทำและบริหารจัดการหลักสูตร
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา