งานมาตรฐานหลักสูตร ส่วนส่งเสริมวิชาการ


งานและภาระหน้าที่
ส่วนส่งเสริมวิชาการ / งานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ / หน้าแรก / งานและภาระหน้าที่

มีหน้าที่ประสานการจัดทำหลักสูตรของ มทส. ให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ตรวจสอบรูปแบบการจัดทำหลักสูตรของสำนักวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ก่อนนำเสนอ สภาวิชาการ ประสานงานการจัดทำหลักสูตรเพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทำหนังสือเพื่อ นำส่งหลักสูตร ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการอนุมัติหลักสูตร แจ้งการรับทราบหลักสูตรของ สกอ. และแจ้งการรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งติดตามผลการรับทราบหลักสูตร และรับรองคุณวุฒิจาก สกอ. อีกทั้งรวบรวมและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการหลักสูตร