งานมาตรฐานหลักสูตร ส่วนส่งเสริมวิชาการ

มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนส่งเสริมวิชาการ / งานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ / หน้าแรก / มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

New
แบบตอบรับข้อมูลรายวิชาบรรยาย รายวิชาปฏิบัติการ/รายวิชาศึกษาดูงานเพื่อเข้าร่วมการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน (ทคบร.)
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตร Upskill/Reskill (ร่วมมือกับ ทคบร.)

New