งานมาตรฐานหลักสูตร ส่วนส่งเสริมวิชาการ

ส่วนส่งเสริมวิชาการ / งานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ / หน้าแรก

New
บันทึกข้อความที่ อว 7402(1)/ว 35 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เรื่อง ขอส่งแนวทางในการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร และแนวทางปฏิบัติ
- บันทึกข้อความ
- เอกสารแนบท้าย *Update 27 ต.ค. 2566 เวลา 17.00 น.

กิจกรรมการอบรม “คู่มือการบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2566” และ “ข้อแนะนำ การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา และการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
- วีดิโอบันทึกกิจกรรม

การบรรยาย หัวข้อ “คู่มือการบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2566”
โดย ผศ. ดร.ปัญญา บัวฮมบุรา (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ)
- ไฟล์ ppt. ประกอบการบรรยาย
- ไฟล์คู่มือการบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2566

การบรรยาย หัวข้อ “ข้อแนะนำ การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา และการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”
โดย รศ. ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ)
- ไฟล์ ข้อแนะนำ การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา และการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิตระดับอุดมศึกษา:กลยุทธ์และกระบวนการเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตที่มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล (Lifelong Learning in Higher Education: Strategies and Process for Efficiency and Achievement Lifelong Learning) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 14.00 น.
- ไฟล์คู่มือ


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การดำเนินการหลักสูตรร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก กรณีศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น
- ไฟล์บันทึกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
- ไฟล์คู่มือ


ประกาศ เรื่อง หลักการในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา
- ไฟล์ประกาศ


การบรรยายพิเศษหัวข้อ “รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้ง หรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566
- บันทึกการบรรยายพิเศษ
- เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมสัมมนา เรื่อง ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565
- การบรรยายช่วงเช้า
- การบรรยายช่วงบ่าย
- เอกสารประกอบการบรรยาย