งานมาตรฐานหลักสูตร ส่วนส่งเสริมวิชาการ

ประกาศสภามหาวิทยาลัย/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประกาศสภามหาวิทยาลัย
นโยบายการพัฒนาหลักสูตร และแนวทางการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล พ.ศ. 2565
ระบบการจัดการศึกษา และการคิดหน่วยกิตตามระบบไตรภาค พ.ศ. 2565
ระบบการจัดการศึกษา และการคิดหน่วยกิตตามระบบไตรภาค พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2566
ว่าด้วย ระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566
ว่าด้วย การศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566

ระบบการบริหารการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ร่าง) คู่มือระบบการบริหารการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2566
(ผ่านคณะทำงานบริหารจัดการหลักสูตรและประกันคุณภาพ)