งานมาตรฐานหลักสูตร ส่วนส่งเสริมวิชาการ

สรุปประเด็นการให้อำนาจสภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.)
1. พระราชบัญญัติ
1.1 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

2. กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 5 ฉบับ
2.1 กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
2.2 กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
2.3 กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
2.4 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. ๒๕๖๕
2.5 กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๕

3. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 16 ฉบับ
3.1 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๕
3.2 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พศ. ๒๕๖๕
3.3 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
3.4 เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
3.5 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.6 เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
3.7 เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)
3.8 เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
3.9 เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
3.10 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
3.11 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
3.12 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
3.13 เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาหรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโท สองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. ๒๕๖๕
3.14 เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
3.15 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๕
3.16 เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ในวารสาร ระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

4. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1 ฉบับ
4.1 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕

5. มติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
5.1 หลักการและแนวคิดการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา และวิธีการแจ้งหลักสูตรการศึกษา

6. หลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6.1 บันทึก อว ๗๔๐๑/๑๖๔๐ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
6.2 บันทึก อว ๗๔๐๑/๔๐๒๙ ลงวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง ขอแจ้งสถานะหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘