งานมาตรฐานหลักสูตร ส่วนส่งเสริมวิชาการ

แบบเอกสารวิทยานิพนธ์ / Form for Thesis

คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ (ฉบับเต็ม)

HTML tutorial <<

คำสั่งสภา มทส. ที่ 22/2566 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

Template Thesis

Template Thesis TH
Template Thesis EN

แบบเอกสารวิทยานิพนธ์

ประกาศแนวปฏิบัติวิทยานิพนธ์ภาษาไทย
เอกสารหมายเลข 1 - รูปแบบของโครงร่างวิทยานิพนธ์
เอกสารหมายเลข 2 - ขั้นตอนและเอกสารการเสนออนุมัติ
เอกสารหมายเลข 3 - ทบ. 20 คำขออนุมัติโครงร่าง
เอกสารหมายเลข 4 - ทบ. 21 แบบรายงานความคืบหน้า
เอกสารหมายเลข 5 - ทบ. 22-1 คำขอนัดสอบวิทยานิพนธ์
เอกสารหมายเลข 6 - ทบ. 22-2 คำขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
เอกสารหมายเลข 7 - ทบ. 23 แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนการนำไฟล์วิทยานิพนธ์เข้า SUTIR_new
ข้อกำหนดการตั้งชื่อไฟล์วิทยานิพนธ์
ตัวอย่าง ใบรายงานการส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ภาษาไทย
เอกสารหมายเลข 8 - ทบ 24คำอนุมัติชะลอการเผยแพร่วิทยานิพนธ์
ภาคผนวก ก

Form for Thesis

Announcement of SUT Subject : Guideline on Thesis Preparation and Submission
Document No.1 - Form for Thesis proposal
Document No.2 - Procedure and Document Submission in Request for Thesis Proposal Approval
Document No.3 - Thesis Proposal and Advisory Committee Approval Request Form
Document No.4 - Thesis Progress Report Form
Document No.5 - Thesis Examination Date Request Form
Document No.6 - Request for Appointment of Thesis Examining Committee
Document No.7 - Thesis Examination Assessment Form
Thesis Examination Procedure
Workflow of SUTIR
Regulation Regarding Composition of Thesis File Name
Example Thesis files report
Document No.8 - Request to Delay Dissemination of Thesis on SUT Intellectual Repository (SUTIR)
Appendix B

คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ (แยกไฟล์)

Front-Cover
คำนำ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่1-ส่วนประกอบ
บทที่2-การเขียน
บทที่3-การอ้าง
บทที่4-รายการอ้างอิง_ส่วนที่1
บทที่4-รายการอ้างอิง_ส่วนที่2.docx
บทที่5-การจัดพิมพ์
รายการอ้างอิง
Back-Cover

ภาคผนวก

ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง ข้อบังคับ2560-2563
ภาคผนวก จ รายนามคณะกรรมการปรับปรุงคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์