งานมาตรฐานหลักสูตร ส่วนส่งเสริมวิชาการ

รหัสเทียบรายวิชา 9 หลัก
1. รหัสเทียบรายวิชา 9 หลัก
1.1 รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปกติ
1.2 รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรนานาชาติ
     - ตารางเปรียบเทียบ en
1.3 รายวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับใหม่ พ.ศ. 2561)
1.4 รายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักสูตรปกติ
     - เทียบรหัสรายวิชาพื้นฐาน
     - สาขาวิชาชีววิทยา
     - สาขาวิชาคณิตศาสตร์
     - สาขาวิชาฟิสิกส์
     - สาขาวิชาเคมี
     - สาขาวิชาชีวเคมี
     - สาขาวิชาปรีคลินิก
     - สาขาวิชาจุลชีววิทยา
New
1.5 รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2566).pdf
     - ลิ้งค์รวมไฟล์ Doc ที่เกี่ยวข้อง คลิก

2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2564
- หนังสือเรื่องขอความกรุณาส่งรหัสวิชาและคำอธิบายรายวิชา
- หนังสือเรื่องการขยายจำนวนหลักสูตรของรหัสวิชาเป็น 9 หลัก

3. รายวิชาหมวดวิชาสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน
- ขั้นตอนการนำสู่ปฏิบัติสำหรับกลุ่มวิชา CWIE (word)
- ขั้นตอนการนำสู่ปฏิบัติสำหรับกลุ่มวิชา CWIE (pdf)
- หมวดวิชาสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (word)
- หมวดวิชาสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (pdf)
- ตารางเทียบสาระสำคัญรายวิชาเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน กับ รายวิชาใหม่ที่ขอเทียบ